IP Holding polski, a zagraniczny- jedna struktura, różne korzyści

Jednym z częściej stosowanych, szczególnie przez międzynarodowe koncerny, sposobów optymalizacji działalności gospodarczej jest tworzenie IP Holdingów. Pod tą enigmatyczną nazwą kryje się specjalny rodzaj spółki holdingowej, czyli takiej, której głównym celem nie jest prowadzenie działalności operacyjnej (aktywnej sprzedaży towarów i usług), ale zarządzanie i kontrola określonymi aktywami, zazwyczaj kluczowymi dla danej działalności gospodarczej lub grupy kapitałowej. I tak występują holdingi nieruchomościowe, udziałowe oraz IP Holdingi, czyli oparte na prawach własności intelektualnej (IP – ang. intellectual property).

Każda struktura holdingowa tworzona jest w podobny sposób: najpierw zakłada się spółkę holdingową, celem przeniesienia na nią lub wytworzenia w ramach jej działalności praw własności intelektualnej, następnie spółka holdingowa udziela licencji na korzystanie z tych praw spółkom operacyjnym, w zamian za co spółki operacyjne wnoszą opłaty licencyjne. Jeżeli zatem struktura korporacyjna wygląda za każdym razem identycznie, to jaka jest różnica między IP Holdingiem polskim a zagranicznym?

Okazuje się, że różnice są dość istotne. Po pierwsze, w przeciwieństwie do wielu zagranicznych jurysdykcji, Polska traktuje przychody z należności licencyjnych jak każdy inny przychód i opodatkowuje podstawową stawką CIT (19%). Z kolei wiele jurysdykcji (i to niezaliczających się do rajów podatkowych) wprowadza całkowite zwolnienie w CIT niektórych kategorii należności licencyjnych (np. Malta), niektóre zaś opodatkowują jedynie część przychodów z tego tytułu (np. Cypr – 20%, Portugalia – 50%). Oznacza to możliwość utworzenia znacznej tarczy podatkowej, tym bardziej, że w stosunku do wypłat do ww. jurysdykcji możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku u źródła spółki wypłacającej należności licencyjne (bądź to z tytułu ustawodawstwa wewnętrznego, np. Holandia, bądź z tytułu unijnej Dyrektywy Odsetkowej).

Po drugie, zgodnie z polskimi ustawami o podatkach dochodowych, wydatki na nabycie prawa własności intelektualnej podlegają amortyzacji, a zatem koszty z tego tytułu muszą zostać rozłożone podatkowo na dłuższy okres, zazwyczaj 60 miesięcy. Tymczasem w innych jurysdykcjach wydatki na nabycie IP mogą zostać jednorazowo zaliczone w koszty uzyskania przychodu. Może mieć to istotne znaczenie dla kształtowania strategii podatkowej przedsiębiorstwa, szczególnie jeżeli już w pierwszych latach działalności zyski kształtują się na wysokim poziomie.

Po trzecie, holding zagraniczny kształtuje się korzystniej również w aspekcie podatku VAT. Wprawdzie ta płaszczyzna regulacji została ujednolicona w krajach członkowskich Unii Europejskiej i obciążenia VAT stron transakcji pozostają łącznie takie same, bez względu na to, w których krajach członkowskich posiadają swoją siedzibę, to jednak różnice wystąpią w zakresie przepływów pieniężnych. W przypadku bowiem, gdy zarówno licencjodawca, jak i licencjobiorca posiadają siedzibę w Polsce, licencjodawca musi wpłacić do Urzędu Skarbowego VAT (udzielenie licencji jest świadczeniem usług w rozumieniu regulacji VAT), co wpływa ujemnie na jego przepływy pieniężne. Z kolei w sytuacji, gdy licencjodawca posiada siedzibę w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, nie rozlicza on VAT, a licencjobiorca wykazuje taką samą kwotę podatku należnego, jak i podatku naliczonego (tzw. system odwrotnego obciążenia – podatek rozlicza nabywca). Całość transakcji odbywa się zatem bez konieczności przepływów pieniężnych z Urzędem Skarbowym, co może okazać się kluczowe w kontekście płynności finansowej przedsięwzięcia.

Po czwarte, holding zagraniczny może oferować również większą ochronę prawną dla praw własności intelektualnej będących przedmiotem przedsięwzięcia. Szczególnie dotyczy to krajów, których ustawodawstwo wyrosło na bazie anglosaskiego systemu prawnego. Ochrona prawna IP ma w tym systemie bogatą tradycję, a znaczenie wartości niematerialnych i prawnych dla gospodarki jest bardzo wysokie. Wyodrębnienie, właściwe zarządzanie i ochrona IP są oczywistym przedsięwzięciem z punktu widzenia innowacyjnej gospodarki.

Podsumowując, IP Holding zagraniczny, przy zachowaniu podobnej struktury kapitałowej, przynosi dużo większe korzyści zarówno w wymiarze podatkowym, jak i prawnym. Co więcej, szerokie uzasadnienie ekonomiczne w postaci wyodrębnienia i zarządzania prawami własności intelektualnej w jurysdykcjach o większej tradycji i ochronie prawnej w tym zakresie, stanowi osłonę przed wprowadzanymi do polskiego prawa podatkowego przepisami o opodatkowaniu CFC oraz klauzuli przeciwko obejściu prawa podatkowego. Powinny to być czytelne przesłanki dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z obszarem praw własności intelektualnej.

 

 

 

 

Tagi: , ,